IMG_9702 - sfeerimpressie

Klachtencommissie

Ontevreden

Wanneer u ontevreden bent over een medewerker of bepaalde gang van zaken binnen ons kinderdagverblijf, vragen wij u dit ons persoonlijk te laten weten. Wij zullen er alles aan doen om gezamenlijk tot een oplossing te komen en de ontevredenheid proberen weg te nemen. Mocht u het fijner vinden dit via de e-mail te doen, dan kan dit op e-mailadres: locatiekabouterbos@sportifykids.nl o.v.v. melding ontevredenheid.

Interne Klachtencommissie

Heeft u als ouder/verzorger een klacht, dan adviseren wij om zich in eerste instantie te wenden tot de dienstdoende pedagogisch medewerker. Mocht u er niet uitkomen met de pedagogisch medewerker, dan kunt u zich wenden tot de directie. U kunt de klacht schriftelijk indienen per post of per email bij de directie. Van elke klacht wordt een klachtenformulier ingevuld. Wij zullen de klacht, rekening houdend met de aard van de klacht zo snel mogelijk (uiterlijk binnen zes weken), zorgvuldig behandelen en onderzoeken. Wij houden u zoveel mogelijk op de hoogte van de voortgang van de behandeling. We zullen u als ouder/verzorger schriftelijk en met redenen onderbouwt ons oordeel op de klacht sturen. Indien nodig vermelden we ook de genomen maatregelen en wordt aangegeven binnen termijn de maatregelen worden gerealiseerd.

Externe Klachtencommissie

Heeft u het gevoel dat uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld of wilt u direct de klacht extern indienen? Wend u zich dan tot:

De geschillencommissie
Postadres:
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Kinderdagverblijf Kabouterbos is hierbij aangesloten. Een klachtenformulier voor het indienen van een klacht is te downloaden via de site: www.degeschillencommissie.nl

Een ieder is tot geheimhouding verplicht.